LineXplorer by NordiConsult

Banebrytende metode for linjeevaluering gir økt levetid

Hvis investeringene i gjennomsnitt kan utsettes i 20 år, utgjør de sannsynlige besparelsene ved bedre utnyttelse av trestolpenes reststyrke hhv. 34 mrd. kroner i regionalnettet og 156 mrd. kroner for hele luftnettet i Norge.

Sintef Energiforsk – 2015

Linjeinspeksjon, høy- og lavspentlinjer

Line Xplorer er et linjeevalueringsprogram, basert på linjeberegningsprinsipper.
Line xplorer presenterer hvert enkelt mastepunkts nå-tilstand og restkraftkapasitet i Newton. Metoden og verktøyet legger til rette for en prediktiv- og bærekraftig vedlikeholdsstrategi, som gir relevante beregninger for utskiftingsbehov. Med Line Xplorer vil man øke levetiden, øke kapasiteten og gjenbruk på nåværende linjenett.

Hvordan samler vi inn data?

Inspektører henter inn data gjennom de årlige inspeksjoner av lav- og høyspentnettet. Fra disse inspeksjonene henter vi nødvendig data som; mastekonstruksjoner, posisjon, stolpedimensjoner, fiberstyrke, traverser, isolatorer og liner, råte og mekaniske skader. Elektronisk tegneprogram hjelper inspektørene å modellere maste arrangementene direkte i felt.

Line Xplorer innlemmer dataen opp mot geografiske og klimatiske forhold, og bruker algoritmene til å kalkulere dimensjonerende krefter.

Hvordan simulerer vi oss frem til predikativt vedlikehold?

Vi henter inn egenskapsdata slik at man er i stand til å designe mastepunktet. Vi avdekker eventuelle råte- og mekaniske skader på stolpene og finner motstandsmomentet. Vi foretar gjerne også fiberstyrke måling. Algoritmer analyserer og tester geografiske og klimatiske forhold.

Ut fra mastepunktets design, eventuelle skade og ytre faktorer, regner programmet ut mastepunktets totale belastning og evaluerer om mastepunktet er dimensjonert for å tåle nåværende og fremtidige belastninger. Råte- og restlevetidsprogrammet predikerer linjens levetid.

Fellesføring

Line Xplorer er som skreddersydd for fellesføringssøknader. Feltløsning gjør det enkelt for operatøren å tegne mastepunktet og regner ut de dimensjonerende kreftene direkte i felt. Montøren kan dermed umiddelbart se hvilke support ( bardun/ strever/ ny stolpe) som er best egnet i de ulike tilfellene.

Line xplorer er et sterkt hjelpemiddel for fagfolk som skal evaluere mastepunktene. Manuelle vurderinger og tungvinte prosesser forsvinner.

Elvia bruker line xplorer i forbindelse med behandling av fellesføringssøknader. Line Xplorer effektiviserer prosessen, gir presise resultater for styrke- og levetidsberegning, og vi har reduserer utskiftning av stolper betraktelig uten å øke HMS-risikoen

Leif Erik Loftesnes, Leder fellesføring Elvia